החלטה: מינוי של חברים עמיתים להנהלת הסוכנות היהודית

הואיל וההסכם לכינונה מחדש של הסוכנות היהודית קובע בסעיף IIה.5 שחבר הנאמנים יכול למנות עד שישה חברים עמיתים להנהלה;

והואיל וחבר הנאמנים קיבל באוקטובר 2000 החלטה למנות מספר חברים עמיתים להנהלה, שימשיכו, בהתאם לאותה החלטה, לשרת כחברים עמיתים כל עוד הם מחזיקים בתפקידים שהוזכרו ליד שמם, אלא אם כן תופסק כהונתם כתוצאה מהחלטה קודמת של חבר הנאמנים;

והואיל ומר סקוט קאופמן, אשר שרת בהתאם לאותה החלטה כחבר עמית בהנהלה, אינו מחזיק עוד בתפקיד יו"ר קבוצת מנהלי הפדרציות הגדולות ב- JFNA, והוחלף בתפקיד זה על ידי מר ג'יי סנדרסון;

לפיכך הוחלט כדלקמן:
למנות כחבר עמית בהנהלה, מיום החלטה זו, את מר ג'יי סנדרסון, יו"ר קבוצת מנהלי הפדרציות הגדולות ב- JFNA, במקומו של מר סקוט קאופמן. משך כהונתו יימשך כל עוד הוא מחזיק בתפקיד המוזכר לעיל, אלא אם כן יוחלט להפסיק את כהונתו כתוצאה מהחלטת חבר הנאמנים שתתקבל קודם לכן.

 

 

שיתוף:           PRINT   
23 מרץ 2015 / 3 Nisan 5775 0