>החלטה: עדכון תקציב 2014

 

 

מוחלט בזאת                                              

 

1. להגדיל את מסגרת תקציב הפעילות השוטפת של הסוכנות היהודית לארץ ישראל לשנת הכספים המתחילה ב - 1                בינואר 2014  ומסתיימת ב - 31 בדצמבר 2014  בסכום של 1.55 מיליון דולר ארה"ב, כך שהסכום הכולל יעמוד על 370.756 מיליון דולר ארה"ב במקום 369.206 מיליון דולר ארה"ב שאושר בפברואר 2014 כפי שמפורט להלן:                           

 

 

 

דולר ארה"ב באלפים                      

 

 

שיתוף:           PRINT   
23 מרץ 2015 / 3 Nisan 5775 0