אישור תקציב 2015 (1 בינואר 2015 – 31 בדצמבר 2015)

 

                      מוחלט בזאת:        

 

1.>      (א)        מסגרת התקציב לפעילות שוטפת של הסוכנות היהודית לארץ ישראל לשנת הכספים המתחילה ב-1 בינואר 2015 ומסתיימת ב-31 בדצמבר  2015 (להלן – "שנת הכספים") , כפי שמוצגת בהצעת התקציב המצורפת בזאת, הינה סך של 145.768 מיליון דולר ארה"ב לפעילויות הממומנות ע"י תקציב הליבה.

(ב)>              מסגרת התקציב לפעילות שוטפת של הסוכנות היהודית לארץ ישראל לשנת הכספים, כפי שמוצגת בהצעת התקציב, הינה סך של 164.903 מיליון דולר ארה"ב לפעילויות הממומנות ע"י הכנסות ממתן שירותים. גובה הכנסות אלו מבוסס על הערכות נוכחיות של ההכנסות הצפויות להתקבל במהלך שנת 2015. הכנסות אלו יותאמו במהלך השנה על מנת לשקף הכנסות בפועל.

(ג)               מסגרת התקציב לפעילות שוטפת של הסוכנות היהודית לארץ ישראל לשנת הכספים, כפי שמוצגת בהצעת התקציב, הינה סך של 54.0 מיליון דולר ארה"ב לפעילויות הממומנות ע"י הכנסות מיועדות. גובה הכנסות אלו מבוסס על הערכות נוכחיות של ההכנסות המיועדות הצפויות להתקבל במהלך שנת 2015. הכנסות אלו יותאמו במהלך השנה על מנת לשקף הכנסות בפועל.

(ד)              המנכ"ל יחד עם סמנכ"ל הכספים מוסמכים לאשר תשלומים בגין פרישה מוקדמת של עובדים מעבר לסכומים שתוקצבו בשנת הכספים. המנכ"ל וסמנכ"ל הכספים יפעלו בסמכות זו בהתאם להוראות סעיף VI.א.2 (ג) בתקנון. תשלומים אלו ימומנו בדומה לפירעון חובות לטווח ארוך.

 

 

  1. מסגרת התקציב ההוני של הסוכנות היהודית לארץ ישראל לשנת הכספים, כפי שמוצגות בתקציב המוצע המצורף בזאת, הינה סך של 14.9 מיליון דולר ארה"ב לפעילויות בלתי מיועדות ו 3 מיליון דולר ארה"ב לפעילויות מיועדות.

 

  1. בשל תנודתיות שער החליפין של השקל מול הדולר והעובדה כי סכומי התקציב נקובים בדולר, במקרה בו שער החליפין בפועל יהיה גבוה יותר מהשער התקציבי שנקבע על 3.70 ₪ לדולר לשנת הכספים הבאה, הסכום בשקלים שינוצל לא יעלה על הסכום בדולר כשהוא מוכפל ב 3.70.

 

  1. באשר לסכום של 1.6 מיליון דולר ארה"ב, המופיע בהצעת התקציב כ "קיצוץ שטרם הוקצה", יו"ר הועדה לתקציב וכספים, המנכ"ל וסמנכ"ל הכספים, יעבדו יחד על מנת למצוא פתרון לסכום זה ויעדכנו על כך בחבר הנאמנים בפברואר 2015.

 

 

 

שיתוף:           PRINT   
23 מרץ 2015 / 3 Nisan 5775 0