החלטה לאפשר את המינוי של חברת חבר הנאמנים וההנהלה של הסוכנות היהודית
כדירקטורית בחברה של הסוכנות היהודית

הואיל  ו-
1.        על פי התקנון (By-Laws) של הסוכנות היהודית [פרק VIII, סעיף ו' 3.(א)] לא ניתן למנות, בין היתר, חברים וחברים עמיתים בהנהלת הסוכנות היהודית וחברים בחבר הנאמנים של הסוכנות היהודית, לכהן כדירקטורים בחברות של הסוכנות היהודית, אלא אם חבר הנאמנים, לפי בקשה בכתב של יו"ר הועדה לנכסים והתחייבויות ובאישור יו"ר הנהלת הסוכנות היהודית וסגן יו"ר הנהלת הסוכנות היהודית, מרשה מינוי כאמור, כחריג, כל עוד נחה דעתו שקיימות נסיבות מיוחדות;

2.      יו"ר הועדה לנכסים והתחייבויות, לאחר שקיבל אישור יו"ר הנהלת הסוכנות היהודית וסגן יו"ר הנהלת הסוכנות היהודית, מבקש מחבר הנאמנים להרשות את המינוי של גב' ג'והנה ארביב פרוגיה כדירקטורית  במכון למדיניות העם היהודי.  הגב' ארביב הינה חברת חבר הנאמנים וחברת הנהלת הסוכנות היהודית.

3.     לגב' ג'והנה ארביב פרוגיה ידע ייחודי וניסיון בתחום פעילות החברה בה מוצע כי תמונה כדירקטורית, חבר הנאמנים סבור כי מתקיימות נסיבות מיוחדות להרשות את המינוי.

לפיכך מוחלט:

            להרשות את מינוייה של הגב' ג'והנה ארביב פרוגיה כדירקטורית למכון למדיניות העם היהודי.

כל יתר הכללים הרלוונטיים בקשר למינוי דירקטורים יחולו על המינוי.

 

 

שיתוף:           PRINT   
23 מרץ 2015 / 3 Nisan 5775 0