החלטה למימון רב שנתי: קריית יערים ומיזם כפרי הנוער החדש
מוחלט בזאת כדלקמן:
הואיל  וחבר הנאמנים, בהתאם להמלצת הועדה לתקציב וכספים וההנהלה, אישרה ביוני 2012 התחייבות רב שנתית של 500 אלף דולר ארה"ב לשנה במשך 5 שנות לימוד החל משנה"ל 9/2012 ועד 8/2017 (בסה"כ: 2.5 מיליון דולר
והואיל  בהתבסס על ההתחייבות הרב שנתית הנזכרת לעיל, קרן מקס ומרג'ורי פישר ("קרן פישר") חתמו על הסכם עם הסוכנות היהודית והתחייבו לתשלום שנתי של מיליון דולר ארה"ב למשך חמש שנות לימוד 9/2012-8/2017 (בסה"כ: 5 מיליון דולר ארה"ב);
והואיל   וממשלת ישראל התחייבה למעורבות מוגברת והגדלת המימון לכפרי הנוער, ולפיכך הצדדים מעוניינים לתקן את ההסכם ביחס ליתרות שנותרו בהתחייבויות הצדדים כמפורט להלן:
(א) התחייבות לשמונה שנים לקרית יערים מ-9/2014 ועד 8/2022: 300 אלף דולר ארה"ב מקרן פישר (בסה"כ: 2.4 מיליון דולר ארה"ב) ו-150 אלף דולר ארה"ב מהסוכנות היהודית (בסה"כ: 1.2 מיליון דולר ארה"ב).
(ב) התחייבות לחמש שנים למיזם כפרי הנוער החדש מ-9/2014 ועד 8/2019:   277 אלף דולר ארה"ב מקרן פישר (בסה"כ: 1.385 מיליון דולר ארה"ב) ו-133 אלף דולר ארה"ב מהסוכנות היהודית (בסה"כ: 665 אלף דולר ארה"ב).
ככל שדירקטוריון קריית יערים יקבע בשנה מסוימת כי בנוסף למימון כאמור בסעיף (א) לעיל יש צורך בסכומים נוספים, סכומים אלו יועברו לקריית יערים במקום למיזם כפרי הנוער החדש, מוגבל עד סכום ההתחייבות כאמור כאן בסעיף (ב).
והואיל  ותיקון ההסכם מותנה בתיקון ההחלטה לגבי ההתחייבות הרב שנתית של הסוכנות היהודית;

לפיכך הוחלט בזאת כדלקמן:
1. לאשר התחייבות רב שנתית בסך של 150 אלף דולר מ-9/2014 ועד 8/2022 למימון תפעול כפר הנוער קריית יערים.
2. לאשר התחייבות רב שנתית בסך של 133 אלף דולר מ-9/2014 ועד 8/2019 למימון תפעול מיזם כפרי הנוער החדש.
3. היחידה לכספים מוסמכת לטפל ביישום ההחלטה האמורה, בהתאם להסכם בין הצדדים שיתוקן.
 

 

 

שיתוף:           PRINT   
23 מרץ 2015 / 3 Nisan 5775 0