תכניות בתי ספר תאומים – תכני ליבה

הנחות יסוד

ייחודיות הקשרים החינוכיים בין בתי הספר התאומים מבוססת על שני עקרונות יסוד. האחד עוסק בתחום התוכן המהותי והשני במתודולוגיה. התרבות היהודית הינה עולם התוכן המשותף והקשר שבינינו כחברים בעם היהודי. קשר זה מהווה בסיס ערכי לפיתוח הקשרים והתוכניות בין מחנכים ותלמידים בארץ ובתפוצות. קשר משמעותי מתהווה באמצעות מפגש. לעיתים אנו זוכים באפשרות למפגש פיסי ולעיתים המפגש הינו הודות לאמצעים הטכנולוגים המתפתחים כל הזמן. המפגש הינו הבסיס מבחינתנו לפיתוח קשרי תאומות ייחודיים אלו. הנחות יסוד אלו מהוות את המסגרת הרחבה בה מתפתחים קשרים ותוכניות בהתאם לעקרונות הליבה המתפתחים בתחום.

 

מפגש

מפגש הנו הכלי המרכזי והאפקטיבי ביותר ליצירת וביסוס קשר בין אנשים. התלמיד ישתתף במפגשים עם חבריו לקשר [וירטואלי ופיסי (פנים אל פנים)] המבוססים על תכני עקרונות הליבה כמפורט בהמשך. מפגש הינו המתודה המרכזית אשר תשולב בכל תכני הליבה.

 • התלמיד יכיר באופן אישי תלמידים מקבילים (קבוצת השווים) מהקהילה השותפה בתפוצות

 • התלמיד יכיר את אורחות החיים וזהותם היהודית הייחודית של התלמידים מהקהילה המקבילה בתפוצות

 • התלמיד ירגיש קירבה לתלמידים בתפוצות עמם הוא נמצא בקשר

 • התלמיד ייפגש לפחות אחת לשנה עם תלמידים מקהילה השותפה בתפוצות באמצעות שיחות וידאו/סקייפ או מפגש פנים אל פנים

 • התלמיד יפתח קשר רציף (לפחות ארבעה אירועים בשנה) עם תלמידים מהקהילה השותפה בתפוצות

 • התלמיד ייזום קשר ישיר עם תלמידים מהקהילה המקבילה בתפוצות מעבר לקשר המנוהל בצורה קבוצתית מובנה

 

העמקת ההכרות והחיבור לתרבות ולמורשת היהודית

קשרי בתי הספר ייצרו מרחב לשיח ערכי ותכני על משמעות התרבות והמורשת היהודית עבור התלמידים.

 • התלמיד יעמיק את הבנתו והיכרותו עם ערכים נבחרים בתרבות היהודית באמצעות מפגש עם יהודים שונים

 • התלמיד יכיר בשפה העברית כשפתו של העם היהודי

 • התלמיד יעמיק את הקשר כלפי המסורת היהודית והשפה העברית כחוליות מקשרות בינו לבין העם היהודי

 • התלמיד יציין ויחווה תכנים ומועדים יהודיים מתוך חיבור וקשר עם שותפיו מעבר לים
   

א. תודעה ושייכות לעם היהודי (identity – זהות)

התלמיד ירגיש ויבטא את שייכותו לעם היהודי כחלק משמעותי ממרכיבי זהותו

ידע

 • התלמיד יהיה בעל ידע על הקהילה המקבילה: היסטוריה ודמוגרפיה[i]

 • התלמיד יכיר את אורח החיים של הקהילה המקבילה ויעסוק בסוגיות הנמצאות על סדר יומה של הקהילה

 

 

יסודי

חט"ב

תיכון

ידע על הקהילה המקבילה

נתונים דמוגרפים כלליים והיסטוריה בסיסית

העמקת הידע אודות הקהילה המקבילה (היסטוריה, תרבות, זרמים)

מגמות דמוגרפיות של הקהילה המקבילה

ראיה כללית של היהודים במדינה

אורחות חיים

ארגון החיים היהודים – קהילה/ בי"ס/ בי"כ/ מתנ"ס...

העלאת סוגיות שעל סדר היום בשתי הקהילות

 

 

ירגיש ויתנהג

 • התלמיד ירגיש ויממש את שייכותו לעם היהודי באמצעות פעילויות המחזקות את הקשר ותחושת הערבות הדדית   

 

 

יסודי

חט"ב

תיכון

ערבות הדדית

פיתוח תחושה ופעילויות של קשר וערבות לחברים בכתה המקבילה

פיתוח תחושה ופעילויות של קשר וערבות בית  ספר לבית ספר

פיתוח תחושה ופעילויות של קשר  וערבות קהילה לקהילה (יישוב ליישוב)

 

ב. קשר ומחויבות לישראל

התלמיד יהיה קשור ומחויב לישראל כארצו של העם היהודי בכל העולם וכמדינה יהודית.

 

ידע

 • התלמיד ידע ויבין את הקשר בין יהדות העולם לישראל כארצו ומדינתו של העם היהודי

 • התלמיד יכיר אזור השותפות בישראל ואת ההיסטוריה היהודית של אזור השותפות שלו

 

 

יסודי

חט"ב

תיכון

ישראל והעם היהודי

התלמיד ילמד על מקומה של ישראל עבור התלמידים בשתי הכיתות המשתתפות בקשר

התלמיד יכיר דפוסים שונים של מחויבות וקשר לישראל ולתפוצות  (יחסי ישראל תפוצות)

התלמיד יבחן את יחסו לישראל כמדינתו של העם היהודי - ביחס לסוגיות רלוונטיות

אזור השותפות

הכרות עם דמויות ואירועי מפתח יהודים וציונים שקשורים לאזור

העמקה של הידע, תוך דגש על ההיבטים היהודים באזור השותפות  

הכרות מעמיקה עם הסוגיות הרלוונטיות באזור השותפות ומקורותיהן

 

 

ירגיש ויתנהג

 • התלמיד ירגיש ויביא לידי ביטוי את מחויבותו לישראל כמרכז לעם היהודי

 • התלמיד יחוש קשר ייחודי לאזור הגאוגרפי בו הוא חי בישראל  (אזור השותפות)

 

 

יסודי

חט"ב

תיכון

ירגיש מחויבות לישראל

ציון משותף של מועדים ישראלים

התלמידים יביאו לידי ביטוי את הקשר לישראל של העם היהודי בקהילת בית הספר

התלמיד יבחר או ייצור דרך למימוש ופיתוח קשריו של העם היהודי ביחס לישראל

קשר לאזור השותפות

 

השתתפות באחד מהפרויקטים/ הפעילויות של השותפות

פיתוח חזון משותף להמשך העשייה בשותפות

 

ג. הכרות וכבוד כלפי הביטויים השונים לחיים בימינו

התלמיד יבין יכבד ויעריך את ייחודיות החיים היהודים במקום בו הוא חי ויבין, יכבד ויעריך את הייחודיות של החיים היהודים של חבריו לשותפות.

ידע

 • התלמידים יכירו דרכים שונות לביטוי החיים היהודיים

 

 

יסודי

חט"ב

תיכון

התלמיד יכיר את ביטוי היהדות של חבריו מעבר לים

התלמידים יכירו את המהלך השבועי ולוח השנה של חבריהם מעבר לים במסגרת הביטויים היהודים של קהילת בית הספר.   

התלמידים יכירו דילמות הקשורות ליישום ערכים  יהודיים ביישובים בהם הם חיים בארץ ובתפוצות

התלמידים יעמיקו את הבנתם בקשר ליישום ערכים יהודיים ביישובים בהם הם חיים בארץ ובפוצות באמצעות ניתוח והשוואה של סוגיות אלו

 

ירגיש ויתנהג

 • התלמיד ירגיש כי הנו חלק מתוך המגוון והעושר התרבותי, הרוחני והדתי המרכיב את העם היהודי

 • התלמיד יהיה פתוח למפגש ושיח עם ביטויים שונים של היהדות

 • התלמיד ינהג בכבוד ובסובלנות כלפי תפיסות יהודיות שונות משלו

 • התלמיד ייפגש עם ילדים יהודים שבאורח חייהם מביעים את הזהות היהודית בדרכים שונות

 

יסודי

חט"ב

תיכון

התלמידים ישתפו במשמעות של הביטויים היהודיים של חייהם המשפחתיים והקהילתיים כאמצעי למפגש עם הזהות היהודית שלהם ושל השותפים.

התלמידים יציגו את התמודדותם עם סוגיות ערכיות ודילמות הקשורות לחיים יהודיים ביישובם ויצרו הבנה מעמיקה של הדילמות וההתמודדות של חבריהם מעבר לים .

התלמידים ידעו להמשיג את הערכים היהודיים המשפיעים על דרכי התנהלותם וימצאו דרך להביא זאת לידיי ביטוי יחד עם חברים יהודים אחרים בעולם (ובאופן ספציפי עם חבריהם לקשר).

 

ד. עברית

התלמיד יכיר בעברית כשפתו המכוננת של העם היהודי ובמטען התרבותי המשותף שהיא מכילה

 

ידע וירגיש

 • התלמיד יכיר בשפה העברית כשפתו המכוננת של העם היהודי

 • התלמיד יכיר את תחיית השפה העברית בתקופה המודרנית בארץ ובתפוצות

 

 

יסודי

חטיבה

תיכון

תחיית השפה העברית

התלמידים יכירו דמויות מפתח שעסקו בהחייאת השפה העברית בארץ ובתפוצות כמו אליעזר בן יהודה וחיים נחמן ביאליק

התלמידים יכירו תנועות נוער ומוסדות תרבות בהם התנהלו חיי חברה בשפה העברית

 
 

ירגיש ויתנהג  

 • התלמידים יהיו מודעים למטען התרבותי שמכילה השפה העברית בשיח עם חבריהם בתפוצות

 • התלמידים בחו"ל ישוחחו וירצו ליצור קשרים בעברית עם חבריהם בישראל

 • התלמידים בישראל יעודדו את חבריהם בחו"ל לשוחח בעברית (יהוו שגרירים של השפה העברית)

 • התלמידים ירגישו כי עברית היא שפה מתפתחת המאפשרת קשר בין יהודים ברחבי העולם והינה דרך ייחודית  להביא לידיי ביטוי את יהדותם וערכיהם

תיכון

חטיבה

יסודי

 

התלמידים יצרו קשר עם חבריהם מעבר לים המבוסס על שימוש בשפה העברית

 

 

התלמידים בחו"ל ישוחחו וירצו ליצור קשרים בעברית עם חבריהם בישראל

התלמידים בישראל יעודדו את חבריהם בחו"ל לשוחח בעברית (יהוו שגרירים של השפה העברית)

התלמידים יכתבו יצירה בעברית בעלת רבדים שונים של משמעות יהודית ויחלקו אותה עם חבריהם בתפוצות

התלמידים יעריכו את הקונטקסט היהודי של יצירה עברית עכשווית

התלמידים יעריכו את הקונטקסט היהודי של יצירה עברית עכשווית

התלמידים ירגישו כי עברית היא שפה מתפתחת המאפשרת קשר בין יהודים ברחבי העולם והינה דרך ייחודית  להביא לידיי ביטוי את יהדותם וערכיהם

 

 

 

התלמידים יביאו לידיי ביטוי את המטען התרבותי שמכילה השפה העברית בשיח עם חבריהם בתפוצות

 

[i] אנו מתבססים על ההנחה שהתלמיד מכיר את ההיסטוריה של אזור מגוריו כולל ההיסטוריה היהודית של האזור ויהיה מסוגל להציגם לחבריו מעבר לים.

 

להורדת תכני ליבה