תוכנית שנתית לקידום העסקת עובדים עם מוגבלות, 2019

הסוכנות היהודית, כארגון בעל אחריות חברתית כלפי הקהילה וביחס לעובדיה, פועלת ליצירת גיוון תעסוקתי ונרתמת לשילוב אנשים המתמודדים עם מוגבלות בארגון, בהתאם לכישוריהם, כחברים שווים בקהילה. 

הסוכנות היהודית פועלת ליישום הוראות חוק שוויון לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998 (להלן: החוק) והתקנות שהותקנו מכוחו. זאת, תוך עמידה ביעדים שנקבעו להשגת ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות במקום העבודה (בהתאם להוראות צו ההרחבה).

הסוכנות היהודית רואה חשיבות גדולה בהעסקת עובדים עם מוגבלות, בהעלאת המודעות וקידום השיח הארגוני ופועלת לקידום הנושא בצורות ודרכים שונות תוך תיאום ושיתוף פעולה עם נציגי מרכז התמיכה למעסיקים של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.

לצורך קידום הנושא, הכינה הסוכנות היהודית תכנית שנתית לשנת 2019 לקידום העסקת עובדים עם מוגבלות.

פעולות שנעשו לקידום הנושא בשנת 2018:
• ועדת היגוי בנושא העסקת עובדים עם מוגבלות בראשות סמנכ"ל משאבי אנוש ומינהל של הסוכנות היהודית, המשיכה בפועלה לקידום הנושא.
• נכתב ופורסם נוהל ארגוני להעסקת עובדים עם מוגבלות.
• כל המשרות החיצוניות שעולות לאוויר מועברות למרכז התמיכה ומפורסמות באתר "עבודה נגישה" וכן נשלחות לרשימת תפוצה של ארגונים המתעסקים בנושא.
• בכל משרה פנויה חיצונית שמתפרסמת מצוין כי תינתן עדיפות למועמד/ת עם מוגבלות.
• נוסף טופס בתהליך קליטת העובד, בו העובד הנקלט יכול להצהיר באופן וולונטרי על המוגבלות.
• נערך מיפוי של העובדים בעלי המוגבלות הקיימים בארגון, על פי הידוע למשאבי אנוש, זאת על מנת לתת את היחס המתאים וההתאמות הנדרשות.
• עובדי היחידה למשאבי אנוש, נציגי ארגון העובדים והעובדים העוסקים בגיוס ומיון  שליחים מיחידת השליחים, השתתפו בסדנא חווייתית בהנחיית מרכז התמיכה למעסיקים.

תוכנית לשנת 2019:

• הכשרה והדרכה: הכשרות למנהלים בשטח – סדנה חווייתית למנהלים בצפון ובדרום.
• הכשרה והדרכה חווייתית למנהלי המטה בירושלים.
• זיהוי חסמים קיימים לעובדים עם מוגבלות על סמך הניסיון שהצטבר בארגון מהעסקת עובדים עם מוגבלות.
• המשך עבודה אינטנסיבית לאיתור עובדים עם מוגבלות ולייעוד משרות ספציפיות לעובדים עם מוגבלות.
• יעד גיוס – משרה עד שתיים ברבעון של עובד עם מוגבלות.

נגישות
רכזת הנגישות של הסוכנות היהודית: עינב בין ירושלמי, טלפון: 02-6202570  דוא"ל: einavby@jafi.org
ניתן לפנות לעינב לקבלת מידע לגבי נגישות מבני הסוכנות היהודית לקראת פגישות עבודה או אירועים. כמו כן, ניתן לקבל מידע לגבי תהליך ההנגשה של הסוכנות היהודית לאנשים עם מוגבלות. 

 

 

שיתוף:     PRINT   
14 נוב' 2018 / 6 Kislev 5779 0