שותפות ביחד – אסטרטגיה, פיתוח וכלים

תהליך התכנון האסטרטגי מאפשר לשותפות לבחון את עצמה ולהגדיר מחדש את מטרותיה, לאור שינויים המתרחשים בסביבת הפעילות בארץ ובחו"ל. חשיבות תהליך התכנון האסטרטגי, נעוץ בכך שהוא מאפשר מעורבות של הנהגת השותפות והמתנדבים בגיבוש מדיניות, המיועדת לכוון את פעילות השותפות לשנים הקרובות.

במהלך השנים האחרונות פיתחה והתאימה היחידה לשותפויות כלים, המיועדים לסייע בתהליכי תכנון אסטרטגי לקידום השותפויות וליכולתן לבחון היבטים שונים בהתנהלות השוטפת. המידע המופיע בחלק זה, מציג את מושגי היסוד וחלק מהכלים ההאלוונטיים לתהליך זה.

למידע נוסף ובחינת אפשרויות שימוש בכלים, מומלץ לפנות לנגה עוז מיחידת השותפויות RavitM@jafi.org