2. תיקון לתקנון בנושא הקמת ועדת מאזן ואישור ההנחיות לעניין המאזן

הואיל:     ויו"ר חבר הנאמנים, לאחר התייעצות עם יו"ר ההנהלה, סבר כי ראוי ליצור ועדת מאזן קבועה, שמטרתה העיקרית היא לסייע לחבר הנאמנים במילוי אחריות הפיקוח  ליושרה של הדוחות הכספיים   של הסוכנות היהודית;

והואיל: וניהול ועדת המאזן יונחה על ידי  הנחיות לעניין המאזן שיאושרו מעת לעת על ידי חבר הנאמנים;

והואיל: ויו"ר חבר הנאמנים, לאחר התייעצות עם יו"ר ההנהלה, ראה לנכון להביא את "הנחיות לעניין המאזן של הסוכנות היהודית" הראשון לאישור חבר הנאמנים.

 

לפיכך, יוחלט כדלקמן:

1.       להוסיף סעיף חדש II ב 5 לתקנון, אשר ייקרא "ועדת המאזן", כדלהלן:

"ועדת המאזן תהיה ועדה קבועה של חבר הנאמנים ותכלול חברי עצרת וגם חברי חבר נאמנים. מטרתה של ועדה זו היא לסייע לחבר הנאמנים במילוי אחריות הפיקוח הקשורה ליושרה של הדוחות הכספיים של הסוכנות היהודית[1], כולל תהליך הדיווח הפיננסי"

2.       להחליף את המשפט הראשון הנוכחי של התקנון VIII I. "רואי חשבון" שיהיה מעתה (התיקון מודגש)[2]:

"מינוי רואה חשבון של חברה, ייעשה על בסיס ההמלצות, כפי שתאושרנה על ידי ועדת המאזן, אשר תוגשנה לחברה ע"י ועדה מתאימה".

3.       לאשר את מסמך "ההנחיות לעניין המאזן של הסוכנות היהודית" המצורף כנספח א' להחלטה זו.

 

 

 

[1] 1 למטרת סעיף זה, המונח "הסוכנות היהודית" כולל את כל חברות  הבת של הסוכנות היהודית שלדעת וועדת המאזן מהותיות לדוחות הכספיים של הסוכנות היהודית.

 

 

[2] הסעיף הנוכחי הינו כדלקמן:
                "מינוי רואה חשבון של חברה, יעשה על בסיס ההמלצות אשר תוגשנה לחברה ע"י ועדה מתאימה. חברי אותה ועדה ימונו ע"י מנהל המחלקה לכספים, אשר יחליט ו/או יתקן כללי ההליכים בהסכמת יו"ר חבר הנאמנים, יו"ר ההנהלה, יו"ר הועדה לתקציב וכספים ויו"ר הועדה לנכסים והתחייבויות. מנהל משרד החברות ישמש כמתאם הועדה הנ"ל."

 

 

 

שיתוף:           PRINT   
29 יוני 2008 / 26 Sivan 5768 0