עדכון תקציב 2019

הוחלט בזאת כדלקמן:>   

 

1 . לאפשר גרעון תקציבי חד פעמי בסך של 10.0 מ' $ בתקציב הפעילות של הסוכנות היהודית לארץ ישראל לשנת הכספים המתחילה>  ב- 1 בינואר 2019  ומסתיימת ב -31 בדצמבר 2019, כחלק  מהמעבר לתכנית האסטרטגית. הסכום מורכב מ- 3.5 מ' $ ירידה בהכנסות לא מיועדות, ו- 6.5 מ' $ גידול בהוצאות בתקציב הממומן מהכנסות לא מיועדות, כמפורט מטה:

 

 

 

דולר ארה"ב באלפים  

שינויים מתקציב פברואר

   
 

3,500

הפחתה בהכנסות לא מיועדות (רזרבה- הכנסות)

 

 

גידול בהוצאות בתקציב הממומן מהכנסות לא מיועדות:

 

850

אתיופיה- מתחם גונדר

עלייה וקליטה ופעולות מיוחדות

 

355

נציגים קהילתיים

שירותי קהילה (לא כולל ברה"מ לשעבר)

 

400

פעילויות לאחדות יהודית- הכנה לגיור (כולל נתיב)

 

פרויקטים כלל סוכונותיים ופעילויות ארגוניות

 

 

300

תכנית אסטרטגית

 

245

יחידות תומכות

 

2,350

עיכוב ביישום תכנית פרישה מוקדמת

 

2,000

הוצאות פרוגרמטיות חד פעמיות נוספות

 

6,500

סיכום ביניים (גידול בהוצאות)

 

10,000

סה"כ גרעון תקציבי חד פעמי

 

 

 

 

2 . להקצות "קיצוץ נוסף להקצאה" בסכום של 2.5 מ' $, המהווה חלק מתקציב 2019 שאושר בחבר הנאמנים אוקטובר 2018, כמפורט מטה:

 

 

דולר ארה"ב באלפים

שינויים מתקציב פברואר

שינויים בתקציב הממומן מהכנסות לא מיועדות

-63

חוויות בישראל

-382

שליחים ועמיתי ישראל

-133

אקטיביזם צעיר

-83

שותפויות

-330

עלייה וקליטה ופעולות מיוחדות

-60

שירותי קהילה (לא כולל ברה"מ לשעבר)

-172

פרויקטים כלל סוכונותיים ופעילויות ארגוניות

-63

משרדי הנהלה

-949

יחידות תומכות

-265

פיתוח משאבים ויחסי ציבור

-2,500

סיכום ביניים

2,500

קיצוצים נוספים ליישום

0

סה"כ

 

מובהר בזאת כי לכל יחידת תוכן יש את הסמכות לפזר את הקיצוצים על פני שורות התקציב בתוך היחידה בתיאום עם היחידה לכספים.

 

3 . להגדיל הוצאות בתקציב 2019 הממומן מהכנסות ממתן שירותים, בסכום של 0.374 מ' $ כמפורט מטה:

 

 

דולר ארה"ב באלפים

שינויים מתקציב פברואר

שינויים בתקציב הממומן מהכנסות ממתן שירותים

(שינויים בהתאמה בצד ההכנסות ובצד ההוצאות)

 
 

374

פרויקט גיוס, השמה וליווי אנשי חינוך -NJET

שירותי קהילה  (לא כולל ברה"מ לשעבר)

 

374

סה"כ

 

 

 

4 . להגדיל הוצאות בתקציב 2019 הממומן מהכנסות מיועדות, בסכום של 0.800 מ' $ כמפורט מטה:

 

דולר ארה"ב באלפים   

שינויים מתקציב פברואר

שינויים בתקציב הממומן מהכנסות מיועדות

(שינויים בהתאמה בצד ההכנסות ובצד ההוצאות)

 
 

800

תכנית אסטרטגית

פרויקטים כלל סוכונותיים ופעילויות ארגוניות

 

800

סה"כ

 

 

 

 

 

שיתוף:           PRINT   
16 יולי 2019 / 13 Tamuz 5779 0