תיקון לתקנון בנוגע למינוי אנשי סגל בכירים

הואיל והוראת הביניים בסעיף V א 3 בנושא מינוי סמנכ"לים של הסוכנות היהודית אינה תקפה עוד;

 

והואיל וקיים צורך להסדיר את הליך המינוי של חלק מאנשי הסגל הבכירים;

 

לפיכך, מוחלט כדלקמן:

לתקן את סעיף V, א' של התקנון כדלהלן (השינויים לעומת הנוסח הקיים מסומנים):

 

V.    אנשי סגל בכירים

א. בחירה

 

1.    העיקרון המנחה את מינויים של אנשי סגל בכירים הוא להבטיח מצוינות במילוי התפקידים המוטלים עליהם.

 

2.    אנשי הסגל הבכירים הם: מנכ"ל הסוכנות היהודית, המזכיר הכללי של הסוכנות היהודית, מנהל הכספים (CFO), היועץ המשפטי וכן הסמנכ"לים של הסוכנות היהודית.

>תיקון פברואר 2011

 

3.    מנכ"ל הסוכנות היהודית והמזכיר הכללי של הסוכנות היהודית ימונו על ידי חבר הנאמנים על פי המלצה של ההנהלה, ובעקבות הליך חיפוש מועמדים פורמלי המבוסס על תיאור תפקיד בכתב.

 

מנהל הכספים (CFO) והיועץ המשפטי של הסוכנות היהודית ימונו על ידי ההנהלה בעקבות הליך חיפוש פורמלי המבוסס על תיאור תפקיד בכתב.

 

סמנכ"לים של הסוכנות היהודית ימונו על ידי ההנהלה על פי המלצה משותפת של יו"ר חבר הנאמנים, יו"ר ההנהלה, סגן יו"ר ההנהלה, יו"ר הועדה לתקציב וכספים ומנכ"ל הסוכנות היהודית (הוראת ביניים עד יוני 2011). שמות המועמדים יוגשו להנהלה על ידי יו"ר ההנהלה, בהמלצת המנכ"ל.

 

>תיקון פברואר 2011

 

4.    ועדת חיפוש למנכ"ל הסוכנות היהודית ולמזכיר הכללי של הסוכנות היהודית תהיה מורכבת ממספר שווה של חברים מההסתדרות הציונית העולמית ומ-UIA וקרן היסוד ותכלול את יו"ר ההנהלה, את סגן יו"ר ההנהלה, את יו"ר חבר הנאמנים ואת יו"ר הועדה לתקציב וכספים. מנכ"ל הסוכנות היהודית ישמש כיועץ במהלך הליך החיפוש.

ועדת חיפוש למנהל הכספים (CFO) וליועץ המשפטי של הסוכנות היהודית תהיה מורכבת ממספר שווה של חברים מההסתדרות הציונית העולמית ומ-UIA וקרן היסוד ותכלול את יו"ר ההנהלה, את סגן יו"ר ההנהלה, את יו"ר חבר הנאמנים ואת יו"ר הועדה לתקציב וכספים. מנכ"ל הסוכנות היהודית ירכז את עבודת ועדת החיפוש לתפקיד מנהל הכספים (CFO) והיועץ המשפטי.

תיקון יוני 2009; תיקון פברואר 2011

 

5.    הליך החיפוש של הסגל הבכיר יבטיח עידוד של מועמדות נשים בעלות כישורים, המעוניינות בתפקידים מסוג זה ומתן הזדמנות שווה להיבחרן.  

 

 

 

שיתוף:           PRINT   
31 יולי 2017 / 8 Av 5777 0