2. מינוי של חברים עמיתים להנהלת הסוכנות היהודית

הואיל וההסכם לכינונה מחדש של הסוכנות היהודית קובע בסעיף IIה.5 שחבר הנאמנים יכול למנות עד שישה חברים עמיתים להנהלה;

 

והואיל וחבר הנאמנים החליט במושבו באוקטובר 2000 למנות חברים עמיתים להנהלה, שימשיכו, בהתאם להחלטה זו, לשרת כחברים עמיתים כל עוד הם מחזיקים בתפקידים שהוזכרו ליד שמם, אלא אם כן תופסק כהונתם כתוצאה מהחלטת חבר הנאמנים;

 

לפיכך יוחלט:

 

1.        למנות, מיום החלטה זו, את מר מקס קליינמן כחבר עמית בהנהלה, כנציג מנהלי הערים הגדולות ב- UJC, במקומו של מר ג'פרי קליין.

 

2.        למנות את מר סטיב הופמן כחבר עמית בהנהלה, בתוקף תפקידו כנשיא הנבחר וכמנכ"ל ה- UJC, במקומו של מר סטיב סולנדר.

 

3.        משך כהונתם של הנזכרים לעיל יימשך כל עוד הם מחזיקים בתפקידים המוזכרים לעיל, אלא אם כן יוחלט להפסיק את כהונתם כתוצאה מהחלטת חבר הנאמנים.

 

 

 

שיתוף:           PRINT   
05 דצמ' 2006 / 14 Kislev 5767 0