3. מינוי חברים בהנהלה ובחבר הנאמנים כדירקטורים בחברות של הסוכנות היהודית

הואיל ו:

 

1.        על פי התקנון (By-Laws) של הסוכנות היהודית (פרק VIII, סעיף ו'3(א)) לא ניתן למנות, בין היתר, חברים וחברים עמיתים בהנהלת הסוכנות, וחברים בחבר הנאמנים של הסוכנות, לכהן כדירקטורים בחברות של הסוכנות היהודית, אלא אם חבר הנאמנים, לפי בקשה בכתב של יו"ר הועדה לנכסים והתחייבויות ובאישור הגזבר ויו"ר ההנהלה, מרשה מינוי כאמור, כחריג, ואם נחה דעתו כי מתקיימות נסיבות מיוחדות;

 

2.        יו"ר הועדה לנכסים והתחייבויות, לאחר שקיבל אישור הגזבר ויו"ר ההנהלה, מבקש בזה מחבר הנאמנים להרשות את מינויים של האנשים האלה לכהן כדירקטורים בחברות של הסוכנות היהודית המניות להלן בצד שמם:

 

·          המכון לתכנון מדיניות עם יהודי (מיסודה של הסוכנות היהודית לא"י) בע"מ

 

מר יעקב נאמן, חבר בחבר הנאמנים

מר סמי פרידריך, חבר בחבר הנאמנים

מר סטיב הופמן, חבר עמית בהנהלת הסוכנות

 

מר גיורא רום, מנכ"ל הסוכנות, חבר עמית בהנהלת הסוכנות

 

·          החוויה הישראלית – שרותי תיירות חינוכית בע"מ

מר איתן הבר, חבר בחבר הנאמנים

 

·          בית התפוצות

 

מר שי חרמש, הגזבר, חבר בהנהלת הסוכנות היהודית

·          אל על

מר גיורא רום, מנכ"ל הסוכנות, חבר עמית בהנהלת הסוכנות

 

3.        היות ולכל אחד מהאנשים המנויים לעיל יש ידע ונסיון יחודיים לתחום הפעולה של החברה שבה הם מועמדים לכהן כדירקטורים, לכן נחה דעתו של חבר הנאמנים שמתקיימות לגבי כל אחד מהם נסיבות מיוחדות להרשות את מינוייהם.

 

אשר על כן מוחלט בזאת כדלקמן:

להרשות את מינויו של כל אחד מהאנשים האמורים בפסקה (2) של המבוא להחלטה זו, לכהן כדירקטור בחברה הרשומה בצד שמו.

 

כל יתר הכללים בקשר למינוי דירקטורים יחולו.

 

 

 

שיתוף:           PRINT   
05 דצמ' 2006 / 14 Kislev 5767 0