1. מינוי חברי חבר הנאמנים של הסוכנות היהודית כדירקטורים מטעם הסוכנות היהודית

1.  על פי התקנון (by-laws) של הסוכנות היהודית [פרק VIII, סעיף ו' 3.(א)] לא ניתן למנות, בין היתר, חברים וחברים עמיתים בהנהלת הסוכנות היהודית, וחברים בחבר הנאמנים של הסוכנות היהודית, לכהן כדירקטורים בחברות של הסוכנות היהודית, אלא אם חבר הנאמנים, לפי בקשה בכתב של יו"ר הועדה לנכסים והתחייבויות ובאישור הגזבר ויו"ר ההנהלה, מרשה מינוי כאמור, כחריג, ואם נחה דעתו כי מתקיימות נסיבות מיוחדות.

 

2.  יו"ר הועדה לנכסים והתחייבויות, לאחר שקיבל אישור הגזבר ויו"ר ההנהלה, מבקש בזה מחבר הנאמנים להרשות את מינויים של האנשים האלה לכהן כדירקטורים כדלקמן:

 

·           השגריר אבי פזנר בחברת בית התפוצות

 

·           השגריר פזנר הינו חבר הנהלת הסוכנות היהודית וחבר הנאמנים.

 

·           מר זאב ביילסקי בחברת הרוח הישראלית-המגבית הישראלית בע"מ.

·           מר ביילסקי הינו חבר חבר הנאמנים.

 

3.  היות ולכל אחד מהאנשים המנויים לעיל יש ידע ונסיון יחודיים לתחום הפעולה של החברה שבה הם מועמדים לכהן כדירקטורים , לכן נחה דעתו של חבר הנאמנים שמתקיימות לגבי כל אחד מהם נסיבות מיוחדות להרשות את מינויים.

 

אשר על כן מוחלט בזה כדלקמן:

 

להרשות את מינויו של השגריר אבי פזנר כדירקטור בחברת בית התפוצות ושל מר זאב ביילסקי כדירקטור בחברת הרוח הישראלית-המגבית הישראלית בע"מ.

 

כל יתר הכללים בקשר למינוי דירקטורים יחולו

 

 

 

שיתוף:           PRINT   
29 נוב' 2006 / 8 Kislev 5767 0