4. מינויו של מר אבי נאור כחבר דירקטוריון של חברת כפר הנוער השוויצרי קרית יערים בע"מ

הואיל ו:

 

1.  על פי התקנון (by-laws) של הסוכנות היהודית [פרק VIII, סעיף ו' 3.(א)] לא ניתן למנות, בין היתר, חברים וחברים עמיתים בהנהלת הסוכנות היהודית, וחברים בחבר הנאמנים של הסוכנות היהודית, לכהן כדירקטורים בחברות של הסוכנות היהודית, אלא אם חבר הנאמנים, לפי בקשה בכתב של יו"ר הועדה לנכסים והתחייבויות ובאישור הגזבר ויו"ר ההנהלה, מרשה מינוי כאמור, כחריג, ואם נחה דעתו כי מתקיימות נסיבות מיוחדות.

 

2.  יו"ר הועדה לנכסים והתחייבויות, לאחר שקיבל אישור הגזבר ויו"ר ההנהלה, מבקש בזה מחבר הנאמנים להרשות את מינויו של מר אבי נאור, חבר חבר הנאמנים של הסוכנות היהודית,  כחבר דירקטוריון של חברת כפר הנוער השוויצרי קרית יערים בע"מ (חברה בהקמה).

 

3.  היות ולמר אבי נאור יש ידע וניסיון יחודיים לתחום הפעולה של החברה שבה הוא מועמד לכהן כדירקטור , לכן נחה דעתו של חבר הנאמנים שמתקיימות לגביו נסיבות מיוחדות להרשות את מינויו.

 

אשר על כן מוחלט בזה כדלקמן:

 

להרשות את מינויו של מר אבי נאור כדירקטור בחברת כפר הנוער השוויצרי קרית יערים בע"מ.

 

כל יתר הכללים בקשר למינוי דירקטורים יחולו.

 

 

 

שיתוף:           PRINT   
10 יולי 2007 / 24 Tamuz 5767 0