3. מבצע פירעון חובות לסוכנות היהודית

הואיל       והחליט חבר הנאמנים בנובמבר 2005 לערוך מבצע לפירעון מוקדם של חובות האגודות והמתיישבים לסוכנות היהודית (להלן: "החלטת 2005"). העתק מהחלטת 2005 מצורף להחלטה זו כנספח א';

 

והואיל      וכתוצאה מהמשא ומתן אשר התנהל עם התנועה הקיבוצית להסדר כולל לפירעון חובות, קיים צורך לשנות את החלטת 2005 כפי שיפורט להלן;

 

לפיכך הוחלט:

 

להסמיך את המחלקה לכספים לפעול כלהלן:

 

1.       לצורך השגת הסדרים סקט וריאלים לפירעון חובות, להעניק הנחות לישובים במסגרת הסדר כולל סקטוריאלי לפירעון חובות, בשיעורים העולים על השיעורים הקבועים בהחלטת 2005 ,בהתחשב במספר הישובים המצטרפים להסדר ובהיקף החוב.

 

2.       במקרה בו יפרע ישוב את מלוא חובותיו לסוכנות היהודית במסגרת הסדר כולל סקטוריאלי לפירעון חובות:

 

א)    לאשר אי-התנגדות להתקשרות דו-צדדית בין הישוב למינהל מקרקעי ישראל החל ממועד פירעון מלוא החוב בהתאם להסדר הכולל וזאת מבלי שהדבר יהווה ויתור על כל טענה, תביעה ודרישה של הסוכנות היהודית כלפי מינהל מקרקעי ישראל,  ומבלי שהדבר יהווה ויתור כלפי היישוב ביחס לתקופה שקדמה להפקדת מלוא החוב להסדר, בכל הנוגע להפקעות, לשינויים בזכויות במקרקעין או בייעודם.

 

ב)   על אף האמור בסעיף 6 בהחלטת 2005, לקבוע כי פירעון מלוא החוב להסדר כאמור, יחשב אף על חשבון פירעון ההלוואות העומדות (75%).

 

כל יתר תנאי החלטת 2005 ימשיכו לחול על מבצע פירעון חובות לסוכנות היהודית.

 

 

 

שיתוף:           PRINT   
26 נוב' 2007 / 16 Kislev 5768 0