8. מחילת חובות יישובי סובב עזה

הואיל ו:

א.      חבר הנאמנים של הסוכנות היהודית אישר בפברואר 2005 החלטה על מחילת חובות ל- 5 ישובים אשר שוכנים בקרבה לקו העימות עם רצועת עזה;

 

ב.      ובשנה האחרונה חלה הסלמה במצב הביטחוני באזור זה וגם ישובים נוספים נחשפו לסכנות של פעילות עוינת, מעשי טרור, קשיים כספיים ואיומים דמוגראפיים ובעיקר ישובים המצויים בסמיכות גיאוגרפית ובסיכון גבוה לפגיעות מפעילות של הפגזות של מרגמות וטילים;

 

ג.       ולישובים אלו המפורטים ברשימה הרצ"ב כנספח "א" להחלטה זו, חובות כספיים ישירים לסוכנות היהודית בגין הלוואות שקיבלו ממנה; בהיקף כספי של הלוואות לפירעון של כ- 26.5 מליון ש"ח בערכי 5/2008, שגבייתם פרוסה על פני השנים הבאות.

 

ד.   והממשלה הפועלת לחיזוק ישובים אלה, פנתה לסוכנות היהודית בבקשה שהסוכנות היהודית תסייע לישובים אלה בכך שתמחל על חובות הישובים אליה, בדומה למחילת החובות עליה החליט חבר הנאמנים בפברואר 2005 ומחילת החובות עליה החליט חבר הנאמנים לגבי איזור קו העימות הצפוני בשנת 2000;

 

ה.      והסוכנות היהודית רואה כצו לאומי לסייע לישובים והיא מעוניינת להביא לחיזוקם ולביסוסם;

 

לפיכך הוחלט כי:

 

1.         תתבצע מחילת חובות לחייבים ביישובים המופיעים ברשימה – נספח "א" להחלטה זו (אגודות ומתיישבים), המצויים בגביה ישירה מול הסוכנות היהודית ממועד אישור ההחלטה להלוואות העומדות לפירעון (להבדיל מההלוואות העומדות והלוואות הבניה), עבור תשתיות ואמצעי ייצור אשר כולן ניתנו במסגרת חוזה ההתיישבות.

 

2.               כל מחילת חובות תתייחס רק לחובות הישירים העומדים לפירעון של הישובים והמתיישבים ולא לכספים המצוים בחלוקת תמורות במסגרת חוק גל או מצויים אצל מפרקים או כונסי נכסים; ההלוואות העומדות (75% מההלוואות בגין אמצעי ייצור) יעמדו בתוקפן אבל לא ימומשו כל עוד נשמר אופי הישוב והכול בכפוף לחוזה ההתיישבות, וכל זכויות הסוכנות היהודית בהקשר להלוואות העומדות, כמו גם יתר זכויותיה על פי חוזה ההתיישבות והחוזה המשולש שמורים בזאת.

 

3.                  כל חוב ימחל רק בדרך שתבטיח הפקת תועלת ישירה של הישובים והמתיישבים עצמם ולא של נושים אחרים.

 

4.                  מחלקת הכספים של הסוכנות היהודית מוסמכת למחול על חובות הישובים כהגדרתם לעיל ועל חובות המתיישבים בישובים אלו, על פי העקרונות של החלטה זו. לצורך מימוש החלטה זו, מוסמכת המחלקה לכספים של הסוכנות היהודית לנהל משא ומתן, לבוא לידי הסכמים ולחתום על מסמכים שיוציאו החלטה זו אל הפועל.

 

5.      מחילת החובות תחול רק לאחר חתימה על הסכם מפורש ותחול רק מיום החתימה ואילך ולא רטרואקטיבית, כך שבשום מקרה, לא יוחזרו כספים ששולמו לסוכנות בגין החובות.

 

6.                  אין באמור בהחלטה זו כדי לפגוע בזכויותיה וטענותיה של הסוכנות היהודית בכל מקרה של שינוי יעוד במקרקעי הישוב או הפקעת/גריעת שטחים ממשבצת הישוב.

 

7.           החלטה זו תתייחס רק לישובים המפורטים ברשימה הרצ"ב להחלטה זו ומסומנת כנספח "א"  שלה ולמתיישבי הישובים האלו ולא תיחשב תקדים לאזור אחר כלשהו בישראל או לכל ישוב אחר. החלטה זו התקבלה לפנים משורת הדין, ואין בה כדי לגרוע מאיזו מטענות הסוכנות היהודית העומדות לה בכל מקרה אחר.

 

8.                  שום חוב לא יחשב כנתון לויתור או כמחול באופן אוטומטי רק בשל עצם קבלתה של החלטה זו.

 

נספח א'

 

מס' סידורי

 

 

שם היישוב

 

 

1

 

 

דקל

 

 

2

 

 

זימרת

 

 

3

 

 

יבול

 

 

4

 

 

יתד

 

 

5

 

 

פריגן

 

 

6

 

 

שדי אברהם

 

 

7

 

 

תלמי יוסף

 

 

8

 

 

עלומים

 

 

9

 

 

שובה

 

 

10

 

 

שוקדה

 

 

 

 

 

 

 

שיתוף:           PRINT   
29 יוני 2008 / 26 Sivan 5768 0