4. החלטה למימון רב שנתי: כפר הנוער רמת הדסה סאלד

יוחלט כי:
הואיל       ובשנת 2003 אישר חבר הנאמנים התחייבות הסוכנות הרב שנתית למימון כפר הנוער רמת הדסה סאלד (להלן: "כפר הנוער") ולכן הסוכנות היהודית חתמה על הסכם שיתוף פעולה לחמש שנות לימוד עם חברת ר.א.מ.ג.ג.א. ניהול ואחזקות בע"מ (חברה בשליטתו של מר אבי נאור) ועם הדסה ארגון נשים ציוניות באמריקה אינק;
והואיל  וכפר הנוער הינו אחד מן המובילים במערך החינוכי-פנימייתי בישראל לטובת אוכלוסיית נוער עולה ו"נוער בסיכון", ולכן, באמצעות הסכם שיתוף הפעולה כאמור לעיל, כפר הנוער מהווה מודל ברמה ממלכתית לחינוך פנימייתי, וכן מודל לשיתוף פעולה בין גורמים ממשלתיים, מוסדיים ופרטיים בארץ ובחו"ל;
והואיל      חברת ר.א.מ.ג.ג.א. הסכימה להתחייב להשתתף בתקציב כפר הנוער בסכום של 650,000 דולר ארה"ב לשנה עד סוף תשע"ב, בכפוף להתחייבות רב-שנתית של הסוכנות של 2.65 מליון דולר ארה"ב לשנה לתקופה של תש"ע - תשע"ב (ספטמבר 2009 - אוגוסט 2012) להמשך הפעלת כפר הנוער;
והואיל      והועדה המחלקתית לישראל ממליצה שהסוכנות תחתום על התחייבות רב שנתית עד סוף 5772 על מנת להמשיך ולתמוך בכפר הנוער;
והואיל      והסוכנות מעוניינת לחתום על התחייבות רב שנתית כזו;
לפיכך הוחלט בזאת:
1.   התחייבות רב שנתית בסך 2.65 מליון דולר ארה"ב לשנה מאושר להשתתפות הסוכנות בתקציב כפר הנוער עד סוף תשע"ב, בכפוף להתחייבות חברת ר.א.מ.ג.ג.א. להשתתף בתקציב כפר הנוער בסכום של 650,000$ לשנה עד סוף תשע"ב;
2.   מחלקת הכספים מוסמכת לקבל על עצמה התחייבויות כספיות רב-שנתיות לשם ביצוע התחייבויות הסוכנות היהודית כאמור לעיל, בהתאם להסכם שיתוף פעולה שיחתם עם ר.א.מ.ג.ג.א. בעניין ניהול כפר הנוער.

 

 

שיתוף:           PRINT   
23 נוב' 2009 / 6 Kislev 5770 0