1. מינוי חברים עמיתים להנהלת הסוכנות היהודית

הואיל וההסכם לכינונה מחדש של הסוכנות היהודית קובע בסעיף IIה.5 שחבר הנאמנים יכול למנות עד שישה חברים עמיתים להנהלה;

והואיל וחבר הנאמנים החליט במושבו באוקטובר 2000 למנות חברים עמיתים להנהלה, שימשיכו, בהתאם להחלטה זו, לשרת כחברים עמיתים כל עוד הם מחזיקים בתפקידים שהוזכרו ליד שמם, אלא אם כן תופסק כהונתם כתוצאה מהחלטת חבר הנאמנים;

והואיל ומר מארק טריל אינו מחזיק עוד בתפקיד יו"ר קבוצת מנהלי הערים הגדולות ב- JFNA והוחלף בתפקיד זה על ידי מר ג'ף פינקלשטיין;

לפיכך יוחלט:

1.     למנות כחבר עמית בהנהלה, מיום החלטה זו, את מר ג'ף פינקלשטיין, יו"ר קבוצת מנהלי הערים הגדולות ב- JFNA, במקומו של מר מארק טריל. משך כהונתו יימשך כל עוד הוא מחזיק בתפקיד המוזכר לעיל, אלא אם כן יוחלט להפסיק את כהונתו כתוצאה מהחלטת חבר הנאמנים.

 

 

 

שיתוף:           PRINT   
15 יולי 2010 / 4 Av 5770 0