מינוי חברים עמיתים להנהלת הסוכנות היהודית

הואיל וההסכם לכינונה מחדש של הסוכנות היהודית קובע בסעיף IIה.5 שחבר הנאמנים רשאי למנות חברים עמיתים להנהלה וכי בהנהלה לא ישרתו יותר משישה חברים עמיתים בעת ובעונה אחת;

 

והואיל וחבר הנאמנים קיבל באוקטובר 2000 החלטה למנות מספר חברים עמיתים להנהלה, שימשיכו, בהתאם לאותה החלטה, לשרת כחברים עמיתים כל עוד הם מחזיקים בתפקידים שהוזכרו ליד שמם, אלא אם כן תופסק כהונתם כתוצאה מהחלטה קודמת של חבר הנאמנים;

 

והואיל ומר ג'יי סנדרסון, אשר שרת בהתאם לאותה החלטה כחבר עמית בהנהלה, אינו מחזיק עוד בתפקיד Chair of the Large City Executives of JFNA, והוחלף בתפקיד זה על ידי מר ג'ייסון שיימס;

 

לפיכך הוחלט כדלקמן:

למנות כחבר עמית בהנהלה, מיום החלטה זו, את מר ג'ייסון שיימס, Chair of the Large City Executives of JFNA, במקומו של מר ג'יי סנדרסון. משך כהונתו יימשך כל עוד הוא מחזיק בתפקיד המוזכר לעיל, אלא אם כן יוחלט להפסיק את כהונתו כתוצאה מהחלטת חבר הנאמנים שתתקבל קודם לכן. 

 

 

שיתוף:           PRINT   
12 נוב' 2015 / 30 Heshvan 5776 0