מינוי חבר חבר הנאמנים כדירקטור

 

הואיל  ו-
/היתר, חברים וחברים עמיתים בהנהלת הסוכנות היהודית וחברים בחבר הנאמנים של הסוכנות היהודית, לכהן כדירקטורים בחברות של הסוכנות היהודית, אלא אם חבר הנאמנים, לפי בקשה בכתב של יו"ר הועדה לנכסים והתחייבויות ובאישור יו"ר הנהלת הסוכנות היהודית וסגן יו"ר הנהלת הסוכנות היהודית, מרשה מינוי כאמור, כחריג, כל עוד הוא שבע רצון שקיימות נסיבות מיוחדות;

2. קיימת המלצה למנות את מר ריצ'י פרלסטון, חבר חבר הנאמנים, לדירקטוריון של חברת הניהול למיזם הקואופרטיבים בע"מ. חברה זו, שנוסדה לאחרונה, הינה בבעלות הסוכנות היהודית (80%) ורשת הון סיכוי לישראל (20%) ;

3.מר פרלסטון, יו"ר הועדה לנכסים והתחייבויות, מנוע מלהשתתף בתהליך אישור המינוי;

4.יו"ר ועדת המשנה לחברות, מר אנדי גרובמן, ממלא את מקומו של יו"ר הועדה לנכסים והתחייבויות למקרה זה, והוא מבקש את הסכמת חבר הנאמנים למינויו של ריצ'י פרלסטון כחבר דירקטוריון חברת הניהול של מיזם הקואופרטיבים בע"מ. זאת לאחר קבלת אישורם של סגן יו"ר הסוכנות היהודית ויו"ר הנהלת הסוכנות היהודית;

5.חבר הנאמנים סבור כי מתקיימות נסיבות מיוחדות להרשות את המינוי.

לפיכך מוחלט:

            להרשות את המינוי הנ"ל.

כל יתר הכללים הרלוונטיים בקשר למינוי דירקטורים יחולו על המינוי.
 

 

 

שיתוף:           PRINT   
12 נוב' 2015 / 30 Heshvan 5776 0