מינוי חבר חבר נאמנים כדירקטור

 

הואיל  ו-
1. על פי התקנון (By-Laws) של הסוכנות היהודית [פרק VIII, סעיף ו' 3.(א)] לא ניתן למנות כדירקטורים של חברות סוכנותיות, בין היתר, חברים וחברים עמיתים של הנהלת הסוכנות היהודית, חברים  בחבר הנאמנים של הסוכנות היהודית, חברי הנהלת ההסתדרות הציונית העולמית  (הצ"ע)  וחברי כנסת, בין אם מקבלים, או אינם מקבלים שכר, מהסוכנות היהודית או מהצ"ע; אולם חבר הנאמנים, לפי בקשה בכתב מטעם יו"ר הועדה לנכסים והתחייבויות, ובאישור סגן יו"ר ההנהלה ויו"ר ההנהלה, יוכל להרשות חריגה מסעיף קטן זה, כל עוד נחה דעתו שקיימות נסיבות מיוחדות.

 

2.  יו"ר הועדה לנכסים והתחייבויות, לאחר שקיבל אישור יו"ר הנהלת הסוכנות היהודית וכן מסגן יו"ר ההנהלה, מבקש מחבר הנאמנים להרשות את המינוי של מר ליאור שילת כדירקטור בחברה הארצית לחינוך פיתוח וקליטה בע"מ (חל"צ).
       מר שילת משמש כחבר חבר הנאמנים של  הסוכנות היהודית.
       המועמד יתרום מכישוריו ומניסיונו לחברה הנ"ל.

3.   חבר הנאמנים סבור כי מתקיימות נסיבות מיוחדות להרשות מינוי זה.

 

 
לפיכך מוחלט:

            להרשות את המינוי הנ"ל.

כל יתר הכללים הרלוונטיים בקשר למינוי דירקטורים יחולו על המינוי.
 

 

 

שיתוף:           PRINT   
14 מרץ 2016 / 4 Adar II 5776 0